Lepsa

FOLOSIRE COOKIE

lepsa.ro se angajează să păstreze confidenţialitatea utilizatorilor acestui site web. Nu vom vinde informaţiile dvs. personale către alte companii. Dacă vreţi să primiţi e-mailuri de la noi este alegerea dvs. anunţaţi-ne dacă nu mai doriţi să primiţi e-mailuri de la noi şi nu vi le vom mai trimite.

Dacă aveţi neclarităţi legate de politica noastră, vă rugăm întrebaţi. Puteţi găsi detalii despre cum să ne contactaţi în secţiunea „Contact” a site-ului.Dacă vă înregistraţi pentru a primi newsletter-ul nostru vă vom cere anumite informaţii personale. Puteţi revizui sau anula abonamentul la oricare dintre aceste servicii oricând. Pentru a revizui informaţiile, vă rugăm vizitaţi pagina „contact”. Puteţi anula subscripţia în orice moment. Nu vom trimite nimănui informaţiile pe care ni le furnizaţi.

Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.